Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tu bổ di tích và tổ chức lễ hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tu bổ di tích và tổ chức lễ hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia và 77 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; nhiều di tích được đầu tư tu bổ, phục hồi, tôn tạo gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc và giáo dục truyền thống, quảng bá về hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp, thu hút đông đảo du khách tham quan, nghiên cứu, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Ảnh minh họa: Lễ cung thỉnh Sắc đình Bình Hàng Trung

Tuy nhiên, công tác quản lý, tổ chức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại các di tích ở một số địa phương thời gian gần đây còn thiếu chặt chẽ; công tác quy hoạch, xây dựng, tôn tạo các công trình có ảnh hưởng đến di tích và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi chưa được cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền cho phép còn xảy ra; tình trạng lấn chiếm đất đai, đưa các hiện vật, đồ thờ, nội thất không phù hợp vào di tích tại một số di tích còn diễn ra, đã ảnh hưởng đến việc gìn giữ yếu tố gốc, giá trị lịch sử - văn hoá của di tích; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên di tích, công tác phòng, chống cháy nổ tại di tích vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Ngày 04 tháng 3 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 493/KH-SVHTTDL về kiểm tra, giám sát công tác quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh 2022, nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức chưa đúng quy định, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiệu có hiệu quả các hoạt động này trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nhứt Lil.