Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhất là danh hiệu Gia đình văn hóa

Chi tiết bài viết Tin tức

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhất là danh hiệu Gia đình văn hóa

Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gặt hái được những kết quả nổi bật, các danh hiệu văn hóa luôn đạt tỷ lệ cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tỉnh thường xuyên đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhất là danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Năm 2022, toàn tỉnh có 399.416/424.476 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 94,10%; 96,83% khóm đô thị văn minh; 98,60% ấp văn hóa nông thôn mới; 96,52% Xã văn hóa nông thôn mới; 96,43% Phường, thị trấn đô thị văn minh; 95,80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Từ năm 2019, việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện theo Quyết định số 548/QĐ-UBND.HC ngày 12/6/2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gồm các danh hiệu: Gia đình văn hóa; Ấp - Xã văn hóa nông thôn mới; Khóm – Phường, thị trấn văn minh đô thị; Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tuy nhiên, đến năm 2023, nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa thì công tác đánh giá và công nhận đã có những thay đổi. Ban Chỉ đạo Phong trào Tỉnh đã tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 18/5/2023 triển khai thực hiện danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”; “Thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Riêng đối với danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được chuyển giao cho Liên đoàn Lao động trực tiếp hướng dẫn về mặt chuyên môn. Một điểm mới nữa là, trong năm 2023 danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” không còn triển khai thực hiện, các tiêu chí liên quan đến xã sẽ được lồng ghép thực hiện trong xét và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.    

 Về danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa nông thôn mới”; “Khóm văn minh đô thị” vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 548/QĐ-UBND. Đồng thời, mốc thời gian xét các danh hiệu sẽ áp dụng thời gian kết thúc (vào cuối tháng 10), không quy định thời gian tiến hành ở các bước trong quy trình xét nhưng đảm bảo mốc thời gian đánh giá kết quả giữa năm trước và năm sau.

Hình ảnh Họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu năm 2023 tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành

Bên cạnh đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chủ động dự thảo văn bản trên cơ sở góp ý của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Tỉnh và Ban Chỉ đạo Phong trào các huyện, thành phố. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch sẽ cập nhật nội dung và tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào Tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn theo hướng đảm bảo thực chất, hiệu quả, phản ánh được đời sống gia đình và tình hình kinh tế xã hội tại từng địa phương, để danh hiệu Gia đình văn hóa thật sự là danh hiệu nền tảng nhằm thực hiện các danh hiệu còn lại đạt chất lượng, thiết thực góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.                     

Tài Linh