Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

Ngày 07/06/2023, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025. Đây là kế hoạch tiếp nối giai đoạn trước và được triển khai rộng rãi đến 143 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, phạm vi áp dụng của Bộ tiêu chí là mọi gia đình và thành viên gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Bộ tiêu chí gồm 01 nhóm tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ và 04 nhóm tiêu chí ứng xử riêng giữa: vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình; cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, in ấn tài liệu, nội dung Bộ tiêu chí sẽ được lồng ghép vào các tiêu chuẩn đánh giá và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và các danh hiệu khác trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hình ảnh về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Qua các hoạt động của kế hoạch góp phần tuyên truyền, giáo dục về cách ứng xử trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đưa các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam vào đời sống gia đình hiện đại trong tình hình mới và hội nhập quốc tế; giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Giai đoạn 2019-2021, tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện thí điểm tại 03 địa phương gồm: phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh; xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình; xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự. Qua đó, có 60 hộ gia đình gồm 308 thành viên tham gia với 04 nhóm tiêu chí: vợ chồng; cha mẹ, ông bà; con cháu; anh, chị, em. Trong quá trình thực hiện không có hộ gia đình nào thay đổi về lựa chọn vẫn giữ theo đăng ký tiêu chí ban đầu. Qua đánh giá việc thực hiện đều đạt 100%.

Tin: Tài Linh, ảnh: Nguồn Bộ VHTTDL