Xuất bản thông tin

null 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển

Chi tiết bài viết Tin tức

80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển

Sáng 27/02/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội thảo.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, đại diện các Sở, ngành tham dự điểm cầu tại Đồng Tháp

Năm 1943, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh chấp bút soạn thảo, chính thức ra mắt. Đây được coi là tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa Việt Nam, là ánh sáng soi đường, là động lực phát triển văn hóa, cổ vũ trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam cống hiến cho sự nghiệp kháng chiến toàn quốc.

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” được tổ chức nhằm tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, phổ biến ý nghĩa sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử, giúp định hướng phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam qua các thời kỳ.

Ban Tổ chức Hội thảo cho biết đã nhận được 01 báo cáo trung tâm và 173 bản tham luận của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước.

Tại hội thảo, đại biểu đã trình bày nhiều tham luận chứng minh giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị một số cơ chế, chính sách nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam v.v..

Tin: theo Thành Nhơn (nguồn dongthap.gov.vn); ảnh: Thanh Nhàn