Xuất bản thông tin

null Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện với HĐND Huyện, UBND Huyện, Tòa án nhân dân và Viện KSND Huyện

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện với HĐND Huyện, UBND Huyện, Tòa án nhân dân và Viện KSND Huyện

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội đồng nhân dân Huyện  và các cơ quan ban ngành  thống nhất ký kết ban hành Kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật ...

= = =

 

          Thực hiện Công văn số 147-CV/HU ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm; Kế hoạch phối hợp số 42-KHPH/BTGTU-HĐND-UBND-TAND-VKSND ngày 22/10/2021 về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh.

          Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện, Tòa án nhân và Viện kiểm sát nhân dân Huyện Tân Hồng thống nhất ký kết ban hành Kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm trên địa bàn Huyện, giai đoạn năm 2022-2025.

Ảnh: Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp

Mục đích phối hợp nhằm tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị địa phương.

                                           Duy Trường, Viện KSND huyện Tân Hồng