Xuất bản thông tin

null Kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Viện kiểm sát nhân dân được giao nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp...

= = =

Với vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân được giao nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp thường xuyên kiểm sát việc giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp của các cơ quan hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm sát thực hiện kiểm sát tại Cơ quan cảnh sát điều tra

Công an tỉnh Đồng Tháp tháng 5/2022

Trên cơ sở kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại 03 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, thấy rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp trong tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đảm bo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-KSTC-TATC-BCA-BQP-BNN&PTNT ngày 05 tháng 9 năm 2018 quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo như: Khi thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo đều có văn bn thông báo việc thụ lý, gii quyết đơn gửi công dân biết theo dõi. Ban hành quyết định phân công Điều tra viên xác minh nội dung, khiếu nại, tố cáo, xây dựng kế hoạch xác minh; kết thúc xác minh Điều tra viên có báo cáo kết quả và đề xuất hướng giải quyết; các khiếu nại đối với quyết định và hành vi tố tụng cua Điều tra viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT do Thủ trưởng giải quyết; kết thúc giải quyết ban hành quyết định giải quyết khiếu nại gửi cho người khiếu nại và Viện kiểm sát cùng cấp. Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo được thiết lập, đánh số bút lục và lưu trữ đầy đủ; nội dung giải quyết có căn cứ, đúng pháp luật. Các đơn vị có mở sổ theo dõi, quản lý, ghi chép đầy đủ theo cột mục, phân loại đơn đúng quy định, có lập bìa hồ sơ, đa số có làm bản kê tài liệu, thủ tục giải quyết đầy đủ.

Các đơn vị đều thực hiện tốt trong quan hệ phối hợp và thực hiện theo thông tư liên ngành, cụ thể đơn vị có báo cáo định kỳ theo khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNTngày 05 tháng 4 năm 2018 quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Đoàn kiểm sát thực hiện kiểm sát tại Cơ quan cảnh sát điều tra

Công an thành phố Hồng Ngự tháng 5/2022

Khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát, các đơn vị đã kịp thời nghiên cứu, tiếp thu và trả lời cho Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng theo Điều 16 Thông tư liên tịch 02.

Tuy nhiên, trong áp dụng pháp luật không tránh khỏi một số thiếu sót về hình thức và nội dung. Xác định những thiếu sót không đáng kể nhưng để đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực thi thống nhất. Ngày 20/6/2022 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kiến nghị đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp trong tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt hơn trong việc quản lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đảm bảo đúng theo đúng quy định của pháp luật./.

Đơn vị Thanh tra – Khiếu tố