Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về Thi hành án dân sự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về Thi hành án dân sự

ngày 24/3/2022, Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận số 55 đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp...

= = =

 

Thực hiện theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắc là Quy chế 810) quy định về quy trình kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính và Chương trình công tác số 01/Ctr-VKS-P8 ngày 18/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kiểm sát dân sự, hành chính năm 2022. Trong đó, quy định phúc tra việc thực hiện Kiến nghị, Kết luận về công tác thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của ngành kiểm sát.

Lãnh đạo, kiểm sát viên, chấp hành viên hai ngành trước khi phúc tra

Mục đích của việc phúc tra là để xem kết quả khắc phục những vụ việc có vi phạm, tồn tại, chạn chế của Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong quá trình tổ chức thi hành mà trước đó Viện kiểm sát đã có Kết luận, Kiến nghị, nhằm giúp Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhà tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; ổn định tình hình chính trị địa phương.

Với mục đích đó, ngày 24/3/2022, Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận số 55/KL-VKS ngày 03/8/2021, Kiến nghị số 11/KN-VKS ngày 07/6/2021 và Kiến nghị số 15/KN-VKS ngày 07/6/2021 đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Hai ngành thảo thảo luận, giải trình các nội dung có liên quan

Đoàn phúc tra Viện kiểm sát có ông Huỳnh Hồng Việt  - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; Lãnh đạo, kiểm sát viên phòng 8 - Viện kiểm sát tỉnh làm thành viên.

Tiến hành phúc tra

Qua phúc tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận thấy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp khắc phục khá tốt các nội dung vi phạm đã được nêu trong Kết luận, Kiến nghị; những nội dung nào không khắc phục được đơn vị đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm tại đơn vị và có văn bản chỉ đạo đến Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố trực thuộc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm chung.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số việc đang thi hành liên quan đến kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá; án có điều kiện thụ lý từ 2015 trở về trước;  án liên quan đến QSDĐ thụ lý từ 2018 về trước việc xử lý tiền thu được của phạm nhân chấp hành án tại Trạm giam, Trại tạm giam còn thi hành chậm, chưa xử lý xong nên Viện kiểm sát tiếp tục Kiến nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới phải nhanh chóng tổ chức thi hành, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự.

Trung Đến – Phòng 8 Viện KSND tỉnh Đồng Tháp