Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Tam Nông thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Tam Nông thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng

VKSND huyện Tam Nông đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động; thực hiện tốt các Quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng

= = = = =

Với giải pháp “Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra”, nhằm mục đích giúp Viện trưởng Viện kiểm sát Tỉnh chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác; chấp hành đúng pháp luật, quy định của Ngành trên tất cả các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời giúp các đơn vị trong ngành kiểm sát Đồng Tháp nắm vững, áp dụng chính xác, đầy đủ các Quy chế, Quy định nghiệp vụ của Ngành; từng bước xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Ngay từ đầu năm 2021, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm tại các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo đơn vị Thanh tra- Khiếu tố tổ chức thực hiện nghiêm, đảm bảo yêu cầu, chất lượng về công tác thanh tra, kiểm tra và hiệu quả trong việc hướng dẫn, giúp đỡ nghiệp vụ.

Thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 24/5/2021, VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động tại VKSND huyện Tam Nông.

Thông qua Kết luận kiểm tra, đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp (được Viện trưởng phân công làm Trưởng Đoàn Kiểm tra) cho biết, VKSND huyện Tam Nông đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động; thực hiện tốt các Quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng như: Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Việc kê khai, công khai tài sản được công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được chú trọng và tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp hiệu quả; các hoạt động khác của đơn vị đều diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch; hầu hết các vấn đề quan trọng mang tính chất tập thể đều được đưa ra thảo luận tập trung, thống nhất thực hiện theo đa số.

Nội quy cơ quan; Quy tắc ứng xử, Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Ngành đều được đơn vị tổ chức thực hiện tốt; việc nhận xét, đánh giá, phân loại công chức hàng năm; việc bình xét, đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng; công tác quy hoạch, đề nghị bổ nhiệm các chức danh tư pháp, chức vụ quản lý,…được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng. Đồng chí Huỳnh Hồng Việt cũng biểu dương đơn vị VKSND huyện Tam Nông đã tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài việc biểu dương, khuyến khích, đề nghị tiếp tục phát huy, nhân rộng những thành tích, những điển hình tiên tiến mà tập thể và các cá nhân thuộc đơn vị VKSND huyện Tam Nông đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Huỳnh Hồng Việt cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế mà Đoàn đã ghi nhận được qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, đồng thời đề nghị Lãnh đạo VKSND huyện Tam Nông tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục ngay thiếu sót, hạn chế; không vì những sơ suất nhỏ mà xem nhẹ, bỏ qua dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến đơn vị.

Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Viện kiểm sát Tỉnh, đồng chí Võ Hồng Quang, Viện trưởng VKSND huyện Tam Nông cám ơn Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian ngắn nhất. Đồng chí Võ Hồng Quang cho biết sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng dân chủ, đoàn kết; góp phần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn của Ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

                                                                   Văn Lượng- Phòng TT-KT