Xuất bản thông tin

null Rút kinh nghiệm qua việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Rút kinh nghiệm qua việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra

Đoàn kiểm tra ghi nhận những mặt tích cực của lãnh đạo và tập thể đơn vị được thanh tra, kiểm tra: Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra về cơ bản đã nghiêm túc chấp hành tốt Kết luận thanh tra...

= = =

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT - VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 20/01/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp về công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp năm 2022. Để đảm bảo việc thực hiện một cách thống nhất các quy định của pháp luật và của Ngành tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ những chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng cấp trên với cấp dưới, phòng ngừa phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước; cán bộ, công chức trong ngành VKSND hai cấp của tỉnh Đồng Tháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Đ/c Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại VKSND huyện Hồng Ngự

Từ thực tiễn kiểm tra 04 đơn vị theo sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra trong năm 2021. Đoàn kiểm tra ghi nhận những mặt tích cực của lãnh đạo và tập thể đơn vị được thanh tra, kiểm tra: Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra về cơ bản đã nghiêm túc chấp hành tốt Kết luận thanh tra, kiểm tra. Từng đơn vị đều tổ chức họp cơ quan rút kinh nghiệm, chỉ đạo bộ phận, cán bộ được phân công nhiệm vụ khắc phục thiếu sót vi phạm, một số đơn vị có yêu cầu những đồng chí để xảy ra thiếu sót  có tường trình, kiểm điểm và đưa ra cơ quan họp rút kinh nghiệm trên tinh thần cầu thị, chịu trách nhiệm, thể hiện sự tự giác, nhận trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Các đơn vị đều có báo cáo kết quả kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo quy định. Điều đó nói lên tính tự giác, chịu trách nhiệm và việc tuân thủ chỉ đạo của cấp trên ở từng đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp, về cơ bản thực hiện đúng Điều 78 Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra viện kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao). Nhìn chung, đa số các đơn vị đều khắc phục tốt các thiếu sót được chỉ ra và ít phát sinh thiếu sót tương tự sau khi thanh tra, kiểm tra.

Đ/c Trần Thị Hoan - Chánh thanh tra VKSND tỉnh Đồng Tháp - Phó Đoàn kiểm tra thông qua chương trình  kiểm tra tại VKSND huyện Lấp Vò

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần hoàn thiện trong từng khâu công tác và đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần có giải pháp khắc phục tốt hơn nữa những thiếu sót đã nêu để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2022. Thay mặt đơn vị, lãnh đạo VKSND các huyện, thành phố được kiểm tra  nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND Tỉnh, cam kết sẽ chỉ đạo đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác của ngành và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chung. Để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, kiểm sát viên và việc quản lý chỉ đạo điều hành của từng đơn vị trong ngành kiểm sát Đồng Tháp. Trong tháng 4/2022 Lãnh đạo VKSND Tỉnh Đồng Tháp ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành kiểm sát Đồng Tháp nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra, đồng thời tránh những sai sót tương tự trong thời gian tới./.

Văn Lượng - Đơn vị Thanh tra - Khiếu tố