Xuất bản thông tin

null Hội nghị thực hiện quy chế dân chủ trong ngành kiểm sát Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Hội nghị thực hiện quy chế dân chủ trong ngành kiểm sát Đồng Tháp

Sáng ngày 27/4/2022, VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Chuyên đề “nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong ngành kiểm sát Đồng Tháp”...

= = =

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ tại các đơn vị, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các tổ chức Đoàn thể giám sát, phản biện xã hội; Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Ban vận động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nội bộ cơ quan.

Thực hiện Công văn số 751/VKSTC-BCĐ ngày 11/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tối cao về tổ chức Hội nghị thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Sáng ngày 27/4/2022, VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Chuyên đề “nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong ngành kiểm sát Đồng Tháp”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị ngoài các đồng chí Lãnh đạo viện còn có các tổ chức đoàn thể và công chức, người lao động của VKSND tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 12 điểm cầu của 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh. 

Trên cơ sở chuyên đề và tham luận của 9 đơn vị, Hội nghị xác định thời gian qua VKSND tỉnh Đồng Tháp đã phấn đấu thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong giải quyết công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình đối với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và công dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn thể đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng, phẩm chất đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu đề ra, tạo điều kiện cho công chức và người lao động phát huy quyền làm chủ trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội kiểm tra, giám sát hoạt động của VKSND hai cấp trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng xác định trong hoạt động vẫn còn một số tồn tại như: Vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ còn mờ nhạt, chưa phát huy tốt hiệu quả; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chưa được phát huy đúng mức, nội dung hoạt động còn chung chung, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện QCDC đôi lúc chưa được quan tâm đúng mức. Việc triển khai quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan đến QCDC đôi lúc chưa thực hiện thường xuyên và kịp thời; một số cán bộ trẻ chưa tích cực phát biểu trong các cuộc họp nên chưa phát huy hết tinh thần dân chủ trong hoạt động cơ quan...Chưa kịp thời kiểm tra tài sản công hết hạn sử dụng để thanh lý theo Quyết định 94/QĐ-VKSTC, ngày 30/7/2018, của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành KSND.

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp, trưởng Ban chỉ đạo điều hành thảo luận

Xác định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ là góp phần giữ gìn đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch vững mạnh. Đồng chí Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp, trưởng Ban chỉ đạo điều hành thảo luận yêu cầu trong thời gian tới ngành kiểm sát Đồng Tháp cần thiết phải thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

- Tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục Quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức và người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử và nguyên tắc nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND (Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1, ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Viện trưởng VKSND tối cao); Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

- Đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, công tác tài chính, XDCB, … phát huy quyền, trách nhiệm của công chức và người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, đơn vị.

- Thi đua thực hiện dân chủ gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; dân chủ trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân.

- Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội; Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Ban vận động thực hiện QCDCCS và Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nội bộ cơ quan.

- Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội; Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Ban vận động thực hiện QCDCCS và Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nội bộ cơ quan.

- Phát huy hơn nữa vai trò của Ban TTND tại các đơn vị, đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra của công chức và người lao động trong việc thực hiện các chính sách pháp luật, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và những Nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị liên quan đến lợi ích của cán bộ công chức. Thông qua các hoạt động của mình, Ban TTND cần đưa ra những kiến nghị với chính quyền, BCH Công đoàn để kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót trong công tác quản lý tài sản, quản lý công việc, chấp hành Quy chế, kỷ luật lao động, … Ban TTND được bầu ra phải là những cán bộ có trách nhiệm, có điều kiện tham gia công tác, dám đấu tranh với những tiêu cực, vi phạm, đặc biệt là người đứng đầu Ban TTND. BCH Công đoàn thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Ban TTND trong đơn vị mình, tạo điều kiện để Ban Thanh tra hoạt động tốt.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị và xem xét tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện quy chế dân chủ để đề nghị khen thưởng, xây dựng điển hình.

Đồng chí Trần Thị Hoan - Chánh thanh tra VKDND tỉnh Đồng Tháp; Phó ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Hội nghị kết thúc, đã trang bị thêm nhiều kiến thức về thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở cho Lãnh đạo của hai cấp kiểm sát. Thông qua Hội nghị lần này, trong thời gian tới công tác thực hiện Quy chế dân chủ sẽ được triển khai đúng quy định, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Ngành và địa phương giao phó./.

Một số hình ảnh qua hội nghị

Đồng chí Huỳnh Thế Phục, chánh văn phòng VKSND tỉnh Đồng Tháp trình bày chuyên đề

 

Đồng chí Bùi Văn Bình, Trưởng ban thanh tra nhân dân VKSND tỉnh Đồng Tháp trình bày tham luận

 

Đồng chí Huỳnh Văn Chiếm, Viện trưởng VKSND thành phố Hồng Ngự tham luận nội dung“Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về thực hiện quy chế dân chủ”

 

Đồng chí Đào Công Bình, Viện trưởng VKSND  huyện Tân Hồng  tham luận nội dung“thực trạng công tác thực hiện dân chủ và những giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ tại đơn vị

Văn Lượng