Xuất bản thông tin

null Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, nội dung phong phú theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng...

= = =

Trong những năm qua, công tác xây dựng và cũng cố tổ chức Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Nhờ làm tốt việc quán triệt thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hướng dẫn Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh nên sinh hoạt Chi bộ 3 (gồm Văn phòng tổng hợp và Phòng Tổ chức cán bộ) thuộc Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh ngày càng đi vào nề nếp và có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức sinh hoạt, nội dung phong phú.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, nội dung phong phú theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, Chi bộ 3 đều xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát; kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, thông tin thời sự, tự phê bình và phê bình, phân công nhiệm vụ đảng viên; đảng viên cam kết nội dung rèn luyện, tu dưỡng hàng năm. Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do chính đáng.

Chi bộ 3 đã đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy chi bộ làm nền tảng, đảng viên là chủ thể của mọi hoạt động. Nghiên cứu tình hình đảng viên, điều kiện công tác, để đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ cho phù hợp. Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do chính đáng. Bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Hình thức triển khai các nội dung trong sinh hoạt Chi bộ cũng đa dạng và đổi mới, điển hình như: mô hình tổ chức chúc mừng sinh nhật Đảng viên trong tháng góp phần quan tâm, động viên Đảng viên trong Chi bộ nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; việc ứng dụng trí tuê nhân tạo vào sinh hoạt thông tin thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước, hoạt động đối ngoại, tin thế giới và điểm tin hoạt động trong Ngành; kết hợp thuyết trình và sử dụng phần mềm PowerPoint vào sinh hoạt các chuyên đề tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn nội dung cho Đảng viên khi tham gia sinh hoạt;….

Đồng chí Nguyễn Hữu Bình, đảng viên Chi bộ 3 ứng dụng Phát thanh viên trí tuệ nhân tạo vào thông tin thời sự

 

Bên cạnh đó nội dung sinh hoạt đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, gắn với nhiệm vụ thực tế tại đơn vị, nhằm tập trung thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm. Tiến hành phân công nhiệm vụ cho đảng viên và định kỳ để đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong mỗi kỳ sinh hoạt. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số nội dung cần thiết, phù hợp với đơn vị và mang tính thời sự để sinh hoạt theo chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc sinh hoạt đảng…).

 

Đồng chí Lê Thanh Hiểu, đảng viên Chi bộ 3 trình bày chuyên đề “Phát huy tinh thần đảng viên trong đấu tranh phòng chống dịch Covid -19”

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực tiễn thời gian qua đã chứng minh, chi bộ trong sạch vững mạnh là chi bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên, nề nếp; nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; hình thức sinh hoạt đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Chính vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có tầm quan trọng đặc biệt. Thông qua sinh hoạt chi bộ giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ 3 nói riêng và của Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh nói chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Văn phòng tổng hợp