Xuất bản thông tin

null Viện KSND thành phố Hồng Ngự ban hành Kiến nghị về việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND thành phố Hồng Ngự ban hành Kiến nghị về việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thông qua công tác Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự nhận thấy nhiều bất cập...

= = =

Trong thời gian qua, số lượng người đưa đi cai nghiện bắt buộc tỷ lệ tăng lên theo từng năm nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, điều hành của cơ quan Nhà nước các cấp, sự tham gia của toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt của ban ngành đoàn thể, tinh thần phối hợp, thống nhất của cơ quan chức năng nên công tác đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của thành phố Hồng Ngự nói chung đã được kết quả nhất định; Phòng tư pháp thành phố Hồng Ngự với vai trò là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã có sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đúng pháp luật; ngoài ra còn kết hợp với công tác tuyên truyền, giáo dục, đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự quản lý Nhà nước giữ vũng ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội cho thành phố vùng biên.

            Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định; đưa vào cơ sở cai nghiện không đúng đối tượng, vẫn còn xảy ra sai xót. Cơ quan lập hồ sơ phải khắc phục hồ sơ mới tiến hành theo thủ tục chung, điển hình một số trường hợp sau:

1. Căn cứ ra quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp giáo dục tại phường không đúng quy định

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3; khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì hành vi người sử dụng trái phép chất ma túy cùng vào một thời điểm thì chỉ bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một lần. Tuy nhiên cùng một hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào tháng 6 năm 2020 nhưng Công an phường tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 02 lần là không phù hợp theo quy định; từ đó dẫn đến việc ra quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp giáo dục tại phường vào ngày 23/9/2020 không đúng.

          2. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không đúng đối tượng, người đang mang thai

Đối với trường hợp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đang mang thai nhưng Ủy ban nhân dân phường lập hồ sơ đề nghị và phòng Tư pháp kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bị đề nghị trong giai đoạn đang mang thai là không đúng. Cho nên, trường hợp người bị đề nghị trong giai đoạn đang mang thai thuộc trường hợp không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường trước khi có trả lời kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan y tế

Tại Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy, người có thẩm quyền của Bệnh viện xác định người bị đề nghị có nghiện ma túy loại ma túy sử dụng chất dạng Methamphetamine vào ngày 10/02/2020,nhưng ngày 07/02/2020 Công an xã lại có thông báo kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy; có công văn đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã và ra Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã cùng ngày 07/02/2020. Việc Công an xã ra thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã trước ngày cơ quan có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là chưa đảm bảo quy định theo khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

4. Về thời hạn đọc hồ sơ và ra Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; điểm c khoản 2

Điều 16 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP .."Quyền đọc, ghi chép và sao chụp những nội dung cần thiết trong hồ sơ của người nhận được thông báo; tại điểm đọc hồ sơ; thời hạn đọc, ghi chép và sao chụp là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo;” Tuy nhiên có vụ việc tính từ ngày ra thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đến khi người bị đề nghị nhận Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã còn chưa hết thời hạn đọc hồ sơ. Như vậy là chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

5. Về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 09/2017/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nghiện ma túy cư trú hoặc trường hợp không xác định được nơi cư trú của người nghiện ma túy thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, trên thực tế  thì việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc lại do Công an xã, phường lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đối với những hồ sơ xây dựng có thiếu sót, trong quá trình xem xét giải quyết, cơ quan tiến hành tố tụng đã có phối hợp và yêu cầu các cơ quan tham mưu bổ sung hồ sơ hoặc khắc phục những tài liệu cần thiết để đảm bảo đủ căn cứ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện đúng theo quy định của pháp luật, nhằm phục vụ tình hình chính trị tại địa phương.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đề nghị Trưởng Phòng Thư pháp thành phố Hồng Ngự; Thực hiện đầy đủ quy định về nhiệm vụ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Trưởng Phòng Tư pháp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 và Hướng dẫn liên ngành số 1386/HDLN/LĐTBXH-TP-YT-CA-VKS-TA ngày 03/10/2017 của liên ngành tỉnh về Thực hiện công tác phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở điều trị nghiện tỉnh.

Đề nghị Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hồng Ngự quan tâm rút kinh nghiệm cán bộ nghiệp vụ để công tác xử lý của các ngành tố tụng trong thời gian tới được nhanh chóng, kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương và trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận Kiến nghị số 03/KN-VKS-HC, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Phòng Tư pháp thành phố Hồng Ngự đã có văn bản số 452/PTP ngày 07 tháng 5 năm 2021 thống nhất với những nội dung trong kiến nghị, đồng thời rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót đã được Viện kiểm sát liệt kê trong văn bản.

          Trương Ngọc Oanh – Viện KSND Thành phố Hồng Ngự