Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Tam Nông thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Tam Nông thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021

Ngay từ đầu năm Viện KSND huyện Tam Nông đã tiến hành họp để ban hành Kế hoạch công tác và xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị

= = = = =

Ngay từ đầu năm, căn cứ Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSNDTC; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 22/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công tác ngành kiểm sát Đồng Tháp năm 2021; Viện KSND huyện Tam Nông đã tiến hành họp để thảo luận, thống nhất ban hành Kế hoạch công tác năm, nhằm cụ thể hóa các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị.

Kiểm sát trực tiếp Cơ quan THAHS Công an huyện

Qua 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố, chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, tăng cường nắm tình hình vi phạm, tội phạm tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; kịp thời đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nâng cao chất lượng yêu cầu điều tra, trực tiếp hỏi cung, phúc cung bị can trước khi phê chuẩn, ban hành các quyết định tố tụng, chủ động tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, tham gia đầy đủ các phiên tòa, phiên họp theo quy định. Qua kiểm sát, đã ban hành 15 yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo, được Cơ quan điều tra chấp nhận đạt 100%, phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án chọn 03 vụ án trọng điểm, tổ chức 10 phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự và dân sự, tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố đạt 100%, tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn truy tố đạt 100%; Không để xảy ra oan, sai, không có vụ án nào phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có vụ án nào Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, đã ban hành 08 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp, các cơ quan có liên quan khắc phục, chấn chỉnh và ban hành 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm, các bản kiến nghị của Viện kiểm sát đều có căn cứ và được tiếp thu, chấp nhận, sửa chữa. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu công tác năm 2021 của đơn vị đều đạt và vượt, thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra./.

 Huỳnh Văn Chiến – Viện KSND huyện Tam Nông